ทรงพระเจริญ - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
King Rama 10th image


ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ